JE BOG STARE ZAVEZE KRVOLOČEN TIRAN?

Pogost razlog ali kar izgovor za zavračanje Boga Biblije je trditev, da je Bog Stare zaveze neke vrste moralna pošast, ki je naročil genocid in etnično čiščenje prebivalcev dežele, ki je bila obljubljena Izraelcem. Tak moralni standard je popolnoma nasproten temu, kar zahodna misel ima za sprejemljivo. Kdo bi se glede moralnega zakonika hotel zanašati na Boga Biblije, če je ukazal take reči? Nadalje, kako je to skladno z Jezusovim naukom odpuščanja in nastavljanja drugega lica? ”Nočem imeti opravka s takim Bogom!” kriči ateist. Toda ali je Bog Stare zaveze zares zlobna moralna pošast?

S čustvi nabit izziv krščanstvu zasluži odgovor in je bil učinkovito podan od številnih avtorjev tekom zgodovine, vključno s Paulom Copanom, ki v nedavni knjigi podrobno raziskuje to in povezane teme. Sledi kratek povzetek nekaterih njegovih ugotovitev:[1]

  • Bog je čakal več kakor štiri stoletja, preden se je greh prebivalcev dežele, obljubljene Izraelu, dopolnil (1.Mz 15,16). Praksa Kanaancev je vključevala žrtvovanja otrok, prešuštva, bestialnost in homoseksualnost (3.Mz 18,20-30). Samo Bog lahko odloči, kdaj je dovolj, kdaj je družba brezupna. Izraelcem je dal jasno božansko vodstvo, brez katerega ne bi bili upravičeni do zavzetja dežele in tudi ne bi bili uspešni pri tem.
  • Bog očitno ni genocidni manijak, saj je obljubil, da bo po Izraelu blagoslovil vse ljudi, torej tudi prebivalce obljubljene dežele. Vsak, ki je deželo zapustil ali se pokesal, je bil lahko rešen. V drugem poglavju Jozuetove knjige beremo, da je Rahaba, kanaanska prostitutka, imela vero in njeno celotno gospodinjstvo je bilo rešeno. Postala je prednica kralja Davida, kralja Salomona in Jezusa Kristusa!
  • Izraelci niso prišli nenapovedano in zahtevali, da ljudje zapustijo svoje domove in zemljo. Dano je bilo 40 let trajajoče opozorilo, ko je Bog čudežno skrbel za Izraelce v puščavi. Novice o tem so nedvomno širili trgovci, ki so redno potovali po trgovskih poteh med Egiptom in Asirijo. O teh novicah je bila dobro obveščena tudi Rahaba (Joz 2, 8-11).
  • Bog je bil osredotočen na uničenje kanaanske religije, ne pa ljudi. Njegov namen je bil, da so Izraelci moralno in teološko ločeni od navad Kanaancev. Zanimivo je opazovati, da uporabljeni jezik govori bolj o razlastitvi (ali pregonu, ang. dispossessing) kakor pa o uničenju ljudi.
  • Božja navodila Izraelcem so bila omejena na določen čas, kraj in ljudi ter na določen religiozni namen in jih ne smemo posploševati na vse čase in vse situacije (za razliko od svetih vojn drugih religij).
  • Božji značaj čiste ljubezni, ki se ne more napačno razumeti, je razodet v Kristusu – posebej v njegovi požrtvovalni smrti za človeštvo. Čeprav morda ne dojemamo vseh razlogov v ozadju konfliktov s Kanaanci, sta Božja ljubezen in zvestoba vrhovni ter neomajni za vse, ki proučijo dokaze.

Navkljub Božjemu prizanašanju in potrpežljivim opozorilom ljudem, ki so zasedali obljubljeno deželo, so bili tudi taki, ki niso hoteli verjeti in ubogati. Izrael je pod Božjim vodstvom uničil preostale naseljence in tako izvedel Božjo sodbo.

Bog je Bog ljubezni, toda tudi Bog popolne zakonitosti in pravičnosti. Ko se je prvi človek, Adam, uprl Bogu, je bila kazen smrt [ne takojšnja, marveč najprej izgon iz raja itd., op. prev.], prav kakor ga je Bog ljubeče opozoril, in to dejanje upora je na svet privedlo smrt in trpljenje (1. Korinčanom 15,21). To je na vse Adamove potomce naložilo prekletstvo tega prvega greha, tako da je od tedaj vse človeštvo podrejeno smrti. Bog kot Stvarnik vsega, tudi prebivalcev dežel, obljubljenih Izraelu, ima pravico ravnati s svojim stvarstvom kakor hoče. Biblijska analogija je odnos med lončarjem in glinenimi posodami, ki jih naredi (Rimljanom 9, 20-24). Lončar lahko glino oblikuje kakor hoče in lahko uniči, kar je nepopravljivo. Tako velja tudi za Boga in človeka.

Poleg vprašanja zavzetja obljubljene dežele obstajajo tudi obtožbe, da je Bog Stare zaveze odobraval človeške žrtve, posilstva, sovraštvo do žensk, umore in suženjstvo. Vse te obtožbe so bile glasno ovržene,[2],[3] saj v splošnem kažejo pomanjkanje poznavanja Biblije, kulturološkega razumevanja in hermenevtike.

Bog se skozi celotno Biblijo konstantno razodeva kot Bog, ki je pravičen, korekten, ljubeč, usmiljen, sočuten in zvest, ne pa kot hudoben ali muhast. Njegovi nameni so vedno rešiti padlega človeka in popolnoma lahko zaupamo v njegovo dobroto do nas. Trditev ateistov, da je Bog moralna pošast, je popolnoma oropana učenosti, plitka in skrajno nepoštena!

[1] Copan, P., Is God a Moral Monster?, Baker Books, Grand Rapids, MI, USA, Part 3, str. 158-197, 2011

[2] Cosner, L., Is the Bible ‘evil’?, 21 September 2010; creation.com/evil-bible-fallacies

[3] Sarfati, J., Anti-slavery activist William Wilberforce: Christian hero, 20 February 2007; creation.com/wilberforce

Vir: Carter, R. (ured.) 2014. Evolution’s Achilles’ Heels, Creation Book Publishers, Powder Springs, GA, USA